فروش رولیک برگشت

اکتبر 22, 2019

رولیک برگشت

رولیک برگشت رولیک برگشت : رولیک برگشت در قسمت برگشت نوار نقاله، از قسمت تخلیه بار به قسمت بارگیری استفاده می شود. وظیفه اصلی رولیک برگشت […]
اکتبر 22, 2019

تولید رولیک برگشت

تولید رولیک برگشت تولید رولیک برگشت : در هنگام تولید رولیک برگشت محل قرارگیری آن، زیر چهارچوب نوار نقاله در نظر گرفته می شود که در […]